Новини

Сертифициране по ISO 45001: 2018

22.02.2021
„Инкотекс Груп“ завърши процес на сертифициране и преход към единна интегрирана система, покриваща всички приложими за дейността на компанията ISO стандарти.  

Придобитите Сертификати за одобрение през месец Март 2021г, издаден от авторитетната компания Lloyd’s Register удостоверява съответствието на Интегрираната Система за управление на компанията със следните стандарти:

ISO 9001:2015 – системи за управление на качеството
ISO 14001:2015 – системи за управление на околна среда
ISO 27001:2013 – системи за управление на сигурността на информацията
ISO 45001:2018 – системи за управление условията на труд

По този начин постигнахме унифициране съгласно всички съвременни изисквания, което ни дава сериозни предимства като производител и доставчик на продукти и оборудване по обществени поръчки и международни търгове. Обхватът на одобрението се отнася за основните дейности и продуктово портфолио на „Инкотекс Груп“.

Като компания с отговорна мисия, която иска да гарантира сигурни и безопасни условия на труд ние залагаме на предварителната оценка на рисковете от трудови злополуки и аварийни ситуации с цел целенасоченост по тяхното отстраняване или свеждането  им до минимум.

В момента сме в напреднала фаза на подготовка за сертифициране по Системата за енергийна ефективност ISO 50001.

Сертификацията по този стандарт ще изискава нов енергиен мониторингов план за установяване на процес на все по-ефективно използване на енергията както в посока намаляване на потреблението  и съответно намаляване на отделения въглероден  диоксид и опазване на околната среда, така също и намаляване  на фирмените разходи.