Новини

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

11.06.2018На 1.06.2018 г. между С.Д.Дизайн ООД и Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството й на Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” се сключи Договор № BG16RFOP002-1.005-0006-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект “НАУЧНО ИНДУСТРИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ЦИФРОВ ТАХОГРАФ ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ С ПОДОБРЕНА ЗАЩИТА И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ИНТЕГРИРАН В СЪСТАВА НА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ИТС) ЗА ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ”.
Партньор на С.Д.Дизайн ООД по изпълнение на проект № BG16RFOP002-1.005-0006 е Технически университет – София.
Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца от датата на сключване на договора. Проектът е на обща стойност 361 548,79 лв., от които 259 361,76 лв. европейско и 102 187.03 лв. национално съфинансиране.
Предмет на проекта е индустриално научно изследване имащо за цел проектиране и изграждане на система за логистично осигуряване на транспортната дейност и интелигентен цифров тахограф с подобрена защита и функционалност. Специфичните цели на проекта са:
1. Изготвяне на научен обзор, изследващ „контролни уреди за регистриране на данните за движението“, предназначени да бъдат монтирани в пътни превозни средства, за да показват, регистрират, разпечатват, съхраняват и извеждат автоматично или полуавтоматично данни за движението, включително за скоростта, на тези превозни средства в и за определени периоди на дейност на техните водачи. Изследване на съществуващите системни решения.
2. Анализ на функционалните възможности на съществуващите „ контролни уреди за регистриране на данните за движението “.
3. Концептуализация на системно решение, интегриращо изискванията на регламент (ЕЕС) 3821/85/Анекс 1B заменен от Регламент (ЕС) № 165/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799, посочващ, че всички дигитални тахографи трябва да работят на един и същ принцип, да използват едни и същи пиктограми и структура на данни.
4. Развитие на нова функционална архитектура в посока интелигентни решения за логистично осигуряване на транспортната дейност. 

5. Анализ на техническите възможности за проектиране на електронен цифров тахограф от второ поколение с подобрена защита и функционалност интегриран в състава на интелигентна транспортна система за логистично осигуряване на транспортната дейност.

6. Изследване и разработка на системна архитектура на електронен цифров тахограф от второ поколение с подобрена защита и функционалност интегриран в състава на интелигентна транспортна система за логистично осигуряване на транспортната дейност.
7. Изследване и разработка на хардуерна платформа.
8. Изследване и разработка на софтуерна платформа (Firmware).
9. Физическо моделиране на ЕЦТ (електронен цифрав тахограв) от второ поколение с подобрена защита и функционалност интегриран в състава на интелигентна транспортна система за логистично осигуряване на транспортната дейност.
10. Експериментални изследвания на физически модел.