Монофазни електромери

INCOTEX 203.2T

Многофункционалният електромер "INCOTEX 203.2T" е предназначен за измерване на активна и реактивна електрическа енергия и мощност в еднофазни двупроводни мрежи за променлив ток с напрежение 230 V  и честота  50 Hz, има възможност за многотарифно измерване,  съхранение и предаване на събраната информация до центрове за събиране на информация чрез цифров интерфейс или безжични комуникационни канали.
INCOTEX 203.2T може да бъде експлоатиран както самостоятелно, така и в състава на автоматизирани системи за контрол и отчет на електроенергията.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 
• Оптичен порт и RS485 във всички модели
• Допълнителен цифров интерфейс в сменяем модул:
RS-485, GSM / GPRS, PLC.
• Натрупване в основния енергиен регистър на енергията при  неправилно свързване на токови вериги (сумиране на модул)
• Превключване на тарифните зони от вътрешния часовник или външно напрежение
• Многофункционален галванично изолиран импулсен изход
• Самодиагностика с индикация за грешка
• Вградено реле 60А или 100А
• Регистрация на неоторизиран достъп  независимо от наличие  или отсъствие на захранващо напрежение.
• Регистрация на магнитното поле
• LCD подсветка
ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
 
• Измерване на енергия
Електромерът  измерва и записва активна и реактивна енергия с клас на точност 1,0 ( В ) и 2,0 съответно в едно- или многотарифен режим. Измерването на реактивната енергия се извършва във всеки квадрант
• Измерване на загубите на енергия
Освен търговското измерване на консумираната електрическа енергия, електромерът може да изчисли загубите в силовия трансформатор и електропровода. Като първоначална информация за изчисляване на загубите се използват силовият трансформатор и номиналите на електропровода, които се измерват експериментално.
• Измерване на параметрите на мрежата
Електромерът измерва, показва на своя LCD екран и предава чрез интерфейсите си моментните стойности на параметрите на мрежата, като ток, напрежение, честота и други параметри.
• Профил на мощността с период на интегриране 30 минути и дълбочина на съхраняване до 170 дни до неговото презаписване.  
• Регистрация на максимална мощност
Според основния профил на мощността, електромерът определя максималната стойност на мощността на натоварване, постигната в текущия месец и съхранява тези стойности за период от 12 месеца.
• Журнали за събития
По време на работата си електромерът записва няколко регистрационни файла, в които са регистрирани дата и час за различни събития, свързани с работата на електромера, както за нормалния му режим, така и за различни опити за неоторизиран достъп до електромера.
• Мониторинг на мрежата с аварийна регистрация (Дневник на индексите на качеството на мощността)
За потребители, които са критично чувствителни към качеството на електрическата енергия, електромерът генерира дневници на индексите на качеството на мощността, където записва дата и час на събитията, когато фазовите напрежения и честота са извън границите на нормалните и максимално допустимите стойности.
• Контрол на потребителското натоварване
Функцията на ограничаване на електрическата мощност за потребител се осъществява в електромера с помощта на вградено реле за изключване на мощността. Внедрени са два алгоритъма на работа, ръчен и автоматичен. В първия случай командата за изключване на потребителя се въвежда в измервателния уред от софтуера на горното ниво. Във втория случай самият електромер проследява превишаване на зададените граници и дава команда за вътрешно или външно устройство за изключване на захранването.
• отдалечен трансфер на данни
Благодарение на широкия си набор от цифрови интерфейси, електромерът  “INCOTEX 203.2T” поддържа много технологии за предаване на данни както на кабелни, така и на безжични комуникационни канали, включително предаване на данни през 230 V електрическа мрежа. Всеки електромер от серията има оптичен порт и мрежов интерфейс RS-485.
• Функция GSM Gateway
Електромер с GSM / GPRS модем може да се използва като GSM шлюз за достъп до другите измервателни уреди INCOTEX, свързани към този чрез интерфейса RS485.
 
Данни, показани на LCD:
• Консумирана активна и реактивна енергия за всяка тарифа и общо за всички тарифи на база натрупване с точност до стотни, kW h и kVar h;
• Същото за: текущия и предходния ден, текущия и 11 предходни месеца, текущата и предходната година;
• Фазово напрежение и ток;
• Сутрешни и вечерни пикови стойности на активна и реактивна мощност през текущия и три предишни месеца;
• Коефициент на мощността;
• Мрежова честота;
• THD;
• Текущо време и дата;
• Температура вътре в електромера;
• Дата и час, когато горният и крайният капак са отваряни, последно препрограмиране;
• код за отказ

Запитване за INCOTEX 203.2T


Изпрати